Inbjudan till NITA:s avtackning och invigningen av Interactive Institute Uppsala

2014 March 27

NITA ska transformeras

Den 1 april 2014 blir ett historiskt datum för svensk IT-användning. Detta är dagen då Nationellt IT-användarcentrum avslutar sin 14-åriga verksamhet och övergår till att bli en forskningsstudio inom Interactive Institute. Inriktningen kommer att vara mycket snarlik, men organisationsformen blir i ett uppdaterat format. Den svenska institutssektorn genomgick en uppdatering för ett antal år sedan som en följd av Sverker Sörlins rapport “En ny institutssektor” 2006 vilket ledde till bildandet av RISE och Swedish ICT 2009. Vid en analys och planering av fortsättningen av NITA:s verksamhet under 2012 så kunde ledningen konstatera att formen som centrumbildning vid universitetet inte var hållbar på lång sikt, samtidigt som det vittnades om ett mycket stort behov av forskning på området. Därutöver flaggades det från flera håll om behovet av ett ICT-forskningsinstitut med fäste i Uppsala för att passa in i kommunens och regionens offensiva satsningar på ICT, bland annat som en del i arbetet med den digitala agendan. Därmed så satte arbetet igång med att se över alternativ för att etablera ett ICT-forskningsinstitut i Uppsala med mycket nära koppling till Uppsala Universitet. Institutssektorn har ju enligt Sörlin som uppgift i samhället att verka för tillämpad forskning, dvs att säkerställa att grundforskningen och kunskapsuppbyggnaden vid lärosätena kommer till praktisk tillämpning hos näringsliv och offentlig sektor. Detta ska enligt den svenska modellen bidra till ökad tillväxt och innovationshöjd genom konkret nyttjande av den kunskapsmassa som byggs vid såväl universitet som institut. Detta är en modell som passar perfekt in i NITA:s uppdrag.

Resultatet

Resultatet av det aktiva arbetet med att se över en transformation från centrumbildning till institutsbildning har nu slutligen resulterat i etableringen av en forskningsstudio inom Interactive Institute Swedish ICT som invigs 1 april i Uppsala. För den som inte är bevandrad i institutssektorns uppbyggnad så äger den svenska staten holdingbolaget RISE AB (Research Institute of Sweden), vilket har dotterbolaget Swedish ICT som är huvudägare till de svenska ICT-forskningsinstituten, däribland Interactive Institute (och även SICS, Acreo och Viktoria). Den studio som nu etableras kommer alltså vara en del av Interactive Institute och därmed ingå i den svenska statligt delägda institutssektorn. Studion kommer att ha fortsatt forskningsinriktning mot IT-användning, främst ur perspektivet ICT:s användning i samhälle, näringsliv och offentlig sektor och sett både ur individens och organisationens vinkel. Ett viktigt fokus inom detta är hur de nya uppkopplingsmöjligheterna med ICT och den medföljande åtkomsten till ny kompetens kan skapa verksamhetsutveckling och innovation – områden som (bl.a.) benämns som “öppen innovation”, “innovation management” och “social informatik”. Studion kommer att fokusera på att både bedriva nyskapande forskning, tillämpad forskning, samt ge normgivande rekommendationer på områden med utgångspunkt från forskningen.

Avtackning och invigning

Härmed inbjuds alla som har deltagit i och följt NITA:s verksamhet under sina aktiva år att delta i den avtackning av NITA som kommer att hållas på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 1 april 9.00-12.00 vilken åtföljs av en gemensam mingellunch där det finns möjlighet att samtala med personer från NITA och Interactive Institute. Programmet ser ut som följer.

Program

Moderator: Inger Gran, fd VD Dataföreningen, styrelseledamot NITA.
09.00-09.15
 ”Från teknik till användare”. Anders Hektor, NITA:s förste föreståndare.
09.15-09.30
 ”Forskningsområdet förändras”. Mats Edenius, föreståndare NITA 2006-2009.
09.30-10.00
 ”Därför är användarfokuset viktigare än någonsin”.
Annika Bränström, ordförande E-delegationen 
samt styrelseledamot NITA.
Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen samt tidigare styrelseordförande i NITA.
Bengt Sandblad, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet 
samt styrelseledamot NITA.
10.00-10.40 
Paneldiskussion.
10.40-11.00
 ”Kraften i medskapande”
Staffan Truvé, styrelseordförande Interactive Institute 
Swedish ICT.
Anette Novak, VD Interactive Institute 
Swedish ICT.
Håkan Ozan, föreståndare NITA, tillträdande föreståndare Interactive Institute Uppsala.
11.00-11.15
 ”Välkommen, Interactive Institute!”. (Officiell invigningsceremoni.)
Stefan Hanna, kommunalråd Uppsala.
Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala Universitet.
11.15-12.00
 ”Innovation management and innovation 
assessments and its practical value”, Dr Eva Diedrichs, Head of the European 
Innovation Management Academy.
12.00-13.00
 Mingellunch.

Anmälan görs här. Välkomna!

Hälsningar,
Håkan Ozan
Föreståndare NITA

Comments are closed.